זקוקים לעזרה? התקשרו עכשיו: - 09-7792125

תקנון אתר לוגו 5024

 

  1.        תנאי השימוש באתר

 

1.1.             אתר האינטרנט – www.logo5024.com (להלן: "האתר"), מופעל על ידי חברת בסט אדוויס שווקי הון בע"מ (להלן: "החברה"), משמש כפלטפורמת עיצוב המעניקה למשתמש (להלן: "המשתמש") אפשרות לרכוש עיצובים למטרות שונות, הכל המפורט ב https://www.logo5024.com "אודות"

 

1.2.             השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון זה (להלן: "התקנון"). גלישה באתר ו/או הזמנת השירותים המוצגים בו פירושם מתן הסכמתך להיקשר בתקנון זה על כל תנאיו. אם אינך מסכים לתקנון, כולו או חלקו, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

 

1.3.             החברה רשאית לשנות בכל עת את השירותים ו/או המוצרים המוצגים באתר, להוסיף עליהם או לגרוע מהם וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מראש למשתמש, והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם כך.

 

1.4.             תקנון זה חל על כלל משתמשי האתר, ומהווה הסכם נפרד בין המשתמש באתר לבין מפעילת האתר – החברה.

 

1.5.             החברה רשאית לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. האחריות המלאה להכרת התקנון והשימוש באתר על פי תנאי התקנון חלה בכל עת על המשתמש בלבד. המשך השימוש באתר יהווה אישור על דבר הסכמת המשתמש לשינויים אלה. מומלץ לעיין בהוראות התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו.

 

1.6.             מדיניות הפרטיות של האתר, כפי שהיא מפורסמת באתר, מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

 

1.7.             המשתמש ישפה את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תקנון זה ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד ג' כלשהן, על ידי המשתמש.

 

  1.        רכישות באתר

 

2.1.             ככלל, ניתן לרכוש עיצובים באתר בשתי דרכים מרכזיות: דרך חבילת עיצוב, הכוללת עיצובים המעוצבים במיוחד בשבילך, או דרך רכישה של לוגו "טמפלייט", הכל המפורט ב https://www.logo5024.com "הזמן לוגו". כל הרכישות באתר ייעשו בכפוף לתקנון זה. רכישת המוצרים מתאפשרת במשך 24 שעות ביממה.

 

2.2.             מחירי החבילות ועיצובי הטמפלייט ותנאי התשלום המתאימים עשויים להשתנות ולהתעדכן מעת לעת (ובכלל זה ניתן להוסיף עליהם או לגרוע מהם). הפרטים העדכניים מתפרסמים באתר.

 

2.3.             באם נפלה טעות קולמוס בתיאור חבילה או עיצוב, לא יחייב הדבר את החברה ו/או מי מטעמה.

 

2.4.             במעמד הרכישה יתבקש המשתמש לספק את הפרטים הבאים: השם המלא, תעודת זהות, מספרי טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי התשלום.

 

מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 

2.5.             המכירה באתר מותנית בכך שהמזמין עמד בהוראות תקנון זה במלואן והתקבל אישור מחברת האשראי לביצוע הרכישה. המכירה תיחשב כאילו הושלמה רק עם ביצוע התשלום ומשלוח חשבונית מס/קבלה

 

2.6.             עם השלמת הליך המכירה, תופיע על צג המחשב הודעה המציינת כי הרכישה הושלמה, וכן תישלח הודעה לדוא"ל בצורת חשבונית .

 

2.7.             המחירים המוצגים באתר אינם כוללים מע"מ, אשר יתווסף במעמד התשלום.

 

2.8.             זמני אספקת העיצובים שונים בין כל דרך רכישה ובין חבילות העיצוב השונות, והחברה מתחייבת לספק לך את העיצובים אשר רכשת תוך הזמן אשר צוין לכך. עם זאת, מובהר כי זמני האספקה עשויים להשתנות בשל גורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה, דוגמת שביתות והשבתות, עומסים פתאומיים על האתר, כח עליון וכדומה. במקרה של איחור באספקת העיצובים, החברה תפעיל את מירב מאמציה על מנת ליידע את המשתמש מראש בדבר העיכוב או האיחור הצפוי , ככל שזה יהיה ידוע לה מראש, וזאת בהתאם לפרטי ההתקשרות שהמשתמש מסר בעת ביצוע ההזמנה.

 

2.9.             מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הסעד הבלעדי של המשתמש במקרה של איחור ו/או עיכוב באספקת העיצובים הינו הזכות לבטל את העסקה ולקבל את כספו בחזרה, כאשר איחור של עד 2 ימי עסקים לא ייחשב כאיחור. בשום מקרה החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או מיוחדים (ובכלל זה הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח ו/או אבדן הזדמנויות) שייגרמו בגין עיכוב או איחור באספקת העיצובים, תהא עילת התביעה אשר תהא.

 

  1.        זכויות יוצרים

 

3.1.             כל עיצוב "טמפלייט" אשר נרכש ע"י משתמש יכול להימכר שוב למשתמשים נוספים. כמו כן, החברה רשאית להשתמש באותו עיצוב "טמפלייט" אשר נרכש ע"י משתמש למטרות פרסום, שיווק וכדומה. כל עיצוב הנמכר דרך חבילה, מעוצב במיוחד בשביל המשתמש אשר רכש אותו ולא יימכר בשנית.

 

3.2.             החברה מבקשת לפעול בהתאם להוראות הדין בקשר להגנה על זכויות קניין רוחני, ותנקוט בצעדים הנדרשים לשם הסרת עיצובים המפרים זכויות של צדדים שלישיים. בעל זכויות יוצרים רשאי להגיש הודעה בכתב לחברה אם הוא מאמין כי עיצובים המוצגים באתר מפרים את זכויות היוצרים שלו. על הודעה בכתב שכזו לכלול את הפרטים הבאים:

 

3.2.1.זיהוי של העבודה המוגנת בזכויות יוצרים או אשר נטען לגביה כי זכויות היוצרים בה מופרות;

 

3.2.2.זיהוי של העיצוב באתר אשר נטען לגביו כי מפר זכויות יוצרים ואשר מתבקשים הסרתו או חסימת הגישה אליו, באופן אשר יאפשר לחברה לאתר אותו;

 

3.2.3.מידע אשר יאפשר לחברה ליצור איתך קשר, כגון כתובת, מספר טלפון, ודואר אלקטרוני;

 

3.2.4.חתימה פיזית או אלקטרונית של האדם המורשה לפעול בשמו של הבעלים של הזכות הבלעדית שהופרה לכאורה;

 

3.2.5.הצהרה לפיה המודיע מאמין בתום לב כי השימוש באופן לגביו מודיע הוא אינו מותר ע"י בעל זכות היוצרים, סוכניו או ע"י החוק;

 

3.2.6.הצהרה כי המידע בהודעה מדויק, וכי המודיע מוסמך לפעול בשמו של הבעלים של זכות היוצרים שהופרה לכאורה.

 

החברה תעבד את כל הודעות על הפרה לכאורה של זכויות יוצרים, ותנקוט בפעולות מתאימות, כנדרש על פי החוק. עם קבלת הודעות העולות בקנה אחד עם האמור לעיל, החברה תפעל בהקדם כדי להסיר או לנטרל את גישה לכל עיצוב שנטען שהוא מפר זכויות יוצרים.

 

הודעות באשר להפרה נטענת של זכויות יוצרים יש לשלוח ל – service@logo5024.com. יש לציין בשורת הנושא "הפרה לכאורה של זכויות יוצרים".

 

  1.        קישורים לצדדים שלישיים

 

4.1.             האתר משתמש ב-PayPal או בחברות אשראי כמעבדי התשלום שלו, ואינו אוסף מידע פיננסי אישי (חשבון בנק או פרטי כרטיס אשראי). אנא בקר בpaypal.com או באתרים הרלוונטיים של חברות האשראי כדי לקרוא את תנאיהם.

 

4.2.             בנוסף לשימוש בשירותים של חברות אשראי ו-PayPal, האתר עשוי להכיל מידע אחר בצורת תוכן, מידע, פרסומות, חסויות, קישורים לאתרי צד ג' וכדומה, אשר אינם בבעלות או בשליטת החברה ("תכני צד ג'").

 

4.3.             יובהר, כי תכני צד ג' מסופקים אך ורק לנוחיותך, וניתנים "AS IS" ללא כל אחריות לגבי נכונותם או שלמותם. המשתמש משחרר בזאת את החברה מכל אחריות הנובעת מהשימוש בתכני צד ג'. החברה אינה אחראית לטיב העבודה, המקצועיות או רמת השירות של תכני צד ג' המוצגים באתר.

 

4.4.             תכני צד ג' עשויים להיות מוגנים בזכויות יוצרים, פטנטים, סימנים מסחריים, סודות מסחריים ו/או זכויות קנייניות אחרות. המשתמש מתחייב שלא לשנות, לפרסם, לשדר, להפיץ, לבצע, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי, תכני צד ג' או כל חלק מהם. כל שימוש בתכני צד ג' כפוף לאישור של בעל הזכות.

 

  1.        תנאים נוספים

 

5.1.             השימוש באתר ניתן למשתמש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה למשתמש כל תביעה, טענה או דרישה כלפי החברה בגין השירות באתר (לרבות בשל תכונותיו, מגבלותיו, מאפייניו או התאמתו למשתמש).

 

5.2.             החברה עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על תקינות פעילות האתר, אולם היא אינה מתחייבת כי הגלישה בו לא תופרע, וכי היא תתאפשר ללא הפסקות או תקלות או שיבושים כלשהם.

 

החברה אינהנושאת באחריות לשגיאות ו/או טעויות ו/או פגמים במידע המוצג במסגרת האתר. החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או הפסקה ו/או שיבוש בתקינות פעילות האתר (לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, בקווי תקשורת, ברשת אינטרנט וכיו"ב).

 

מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי החברה לא תישא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, במקרה שלא עלה בידי המשתמש לעשות שימוש באתר בשל תקלה או הפסקה או שיבוש כלשהו בתקינות פעילותו.

 

5.3.             החברה לא תישא באחריות כלשהי לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמשים באתר או על ידי כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה של החברה.

 

5.4.             בשום מקרה החברה היא לא תהיה אחראית לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או מיוחדים (ובכלל זה הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח ו/או אבדן הזדמנויות) שייגרמו מכל סיבה שהיא.

 

5.5.             כל התצוגה המופיעה באתר, לרבות מידע, אייקונים (icons), גרפיקה, עיצוב, סימני מסחר, הצגה מילולית, תמונות, סימני לוגו (logo) וכיו"ב (להלן ביחד: "התצוגה"), וכן עריכתה ואופן הצגתה של  התצוגה, הינם בבעלות הבלעדית של החברה.

 

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר ו/או בתצוגה ו/או בכל חלק שלה, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה.

 

5.6.             במידה והאתר יאפשר הורדת קבצים ו/או תוכנות,החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק שהוא,ככל שייגרם, עקב הורדת ו/או השימוש בקבצים ו/או בתוכנות כאמור.

 

5.7.             החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע, באופן זמני או לצמיתות, שימוש של משתמשים מסוימים באתר במידה שהיא סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי הם עלולים לעשות שימוש שאינו הולם את תנאי הסכם זה או החוזה, וזאת מבלי צורך להודיע על כך מראש ו/או לנמק את החלטתה.

 

  1.        שונות

 

6.1.             כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הינה לנשים ולגברים כאחד.

 

6.2.             כותרות הפרקים מובאות לשם הנוחות בלבד והן לא ישמשו לפרשנות התקנון.

 

6.3.             החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תקנון זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור.

 

6.4.             באם ייקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות של התקנון לעמוד בתוקפן.

 

6.5.             דיני מדינת ישראל יחולו על כל עניין הנובע מהשימוש באתר, תנאיו, הוראותיו וכל דבר ועניין. סמכות השיפוט תהיה נתונה לבתי המשפט של מדינת ישראל ובהתאם לדיני המדינה. סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר תהיה נתונה אך ורק לבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו בלבד.

6.6.            בלוגו 5024, אנו מתחייבים לרמת העיצוב, לשירות, ולמחיר.

6.7.            כל עבודות העיצוב מתבצעות על ידי מעצבי הבית של לוגו 5024

6.8.           חברת לוגו 5024 נעזרת ומשתמשת באתרי בנק תמונות בעיצובים שלה למעט עיצובים טיפוגרפיים המבוססים על עיצוב אותיות בגוף הלוגו עצמו. שימוש באתרי בנק תמונות בלוגואים מסויימים על מנת לספק עיצוב מיקצועי וברמה גבוה עבור הלקוח. התמונות/אימג'ים אשר חברת לוגו 5024 רוכשת מאתרים כאלה (בנק תמונות) , הם אך ורק ברישון החברה (לוגו5024) אשר רוכשת תמונות/אימג'ים בהתאם לבקשת הלקוח עבור הלוגו או העיצוב הנדרש. החברה מודיעה ומיידעת לקוחות על שימוש כזה או אחר בשימוש אלמנטים להרכבת העיצוב הנדרש.

6.9.           לוגואים אשר עוצבו עם או בעזרת אלמנטים גרפיים כאלה או אחרים אשר נלקחו ונרכשו מאתרי בנק תמונות, לא יוכלו לרשום את הלוגו כסימן מסחרי – TRADE MARK.

6.10.         לוגואים אשר מעוצבים ללא כל שימוש באתרי בנק תמונות כאלה ואחרים ואשר מעוצבים טיפוגרפית (עיצוב מלל) יכולים להרשם כטרייד-מארק

6.11.          כל הלוגואים בהן טיפוגרפיים או עם סמלילים אשר עוצבו בעזרת בנק תמונות כזה או אחר בלעדיים ללקוח אשר רכש את עבודת העיצוב על הלוגו שלו

6.12.          לו"ז העברת פריטי העיצוב השונים בהתאם לחבילה בה בחר.

6.13.          אם ללקוח יש דרישה מסויימת לפונט או סמל שכרוכים ברכישה מיוחדת, הוא יקבל ע"כ הודעה והתשלום יחול עליו

6.14.         כל לוגו או תיקון מעבר למספר התיקונים הכלול בחבילה בה בחר הלקוח יחוייב במחיר מינימום של 50 ש"ח.

6.15.         תיקון משמעו: שינוי פונט, שינוי צבע, הוספת או שינוי כיתוב, שינוי אייקון, סמליל  וכו

6.16.         תיקונים יתבצעו אך ורק בפריטי העיצוב שנבחרו ע"י הלקוח במסגרת החבילה עליה שילם

6.17.         מחירי החבילות ופריטי העיצוב אינם כוללים מע"מ. במועד התשלום יתווסף מע"מ כדין לחשבון הכללי

6.18.         אין להעתיק או להשתמש בעיצובים המוצגים באתר בשום צורה או פורמט לשום מטרה

6.19.         כל הזכויות שמורות לחברת לוגו5024

6.20.         שרות הלקוחות של לוגו 5024 פעיל בימים א'-ה' בין השעות 09:00 – 17:00. מעבר לשעות פעילות המוקד, ניתן להשאיר הודעה במענה הקולי או באתר.

6.21          ביטול עסקאות: חוק הגבלת זכות הביטול קובעה שאין ביטולי עסקאות על מוצרים שיוצרו בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות (להלן: בריף) ו/או טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או שכפול. 

תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010

 

 

גרסה: יולי 2013

 

 

/* /* ]]> */